29 Kasım 2008, Cumartesi         Oditoryum

Oturum Başkanı / Chair: A. Oto (TR)
Açılış Konuşması: Lazarus Cihazı: Yeterli mi?
Opening Lecture: The Lazarus Device: Is It Enough?

A.J. Camm (UK)
ATRİYAL FİBRİLASYON 2008
ATRIAL FIBRILLATION 2008

Oturum Başkanları /Chairs: B. Özin (TR), A. Revishvili (RUS)
AF Ablasyonu İçin İntegre Görüntüleme
Integrated Imaging for AF Ablation

A.Arya (D)
AF’de İlaç Tedavisi: Tıbbi Tedaviyi Nasıl Optimalize Edebilriz?
Drug Therapy for AF: How to Optimize Medical Treatment?

E. Ovsyscher (IL)
AF’de İlaç Tedavisi :Yeni Hedefler / Yeni İlaçlar
Drug Therapy for AF: New Targets / New Drugs

A.J. Camm (UK)
Paroksimal AF Ablasyonu
State-of-the Art in AF Ablation

G. Vicedomini (I)
Af İçin Yeni ve Balona Dayalı Alternatif Ablasyon Stratejileri
Balloon Based and Other Novel Alternative Ablation Strategies for AF

I.C. Fatto (E)
AF Ablasyonun Geleceği
The Future of AF Ablation

M. Shenasa (USA)
UZMANIYLA BİRLİKTE OKUYALIM
READ WITH THE EXPERT

Oturum Başkanları /Chairs: R. Karaoğuz (TR), U.K. Tezcan (TR)
Geniş QRS’ li Taşikardiler
Wide QRS Tachycardias

G. Breithardt (D), E. Diker (TR)
Dar QRS’ li Taşikardiler
Narrow QRS Tachycardias

I.C. Fatto (E), S. Köse (TR)
SUPRAVENTRİKÜLER VE VENTRİKÜLER ARİTMİLERDE ABLASYON
ABLATION FOR SUPRAVENTRICULAR AND VENTRICULAR ARRHYTHMIAS

Oturum Başkanları /Chairs: G. Vicedomini (I), K. Aytemir (TR)
PSVT’ nin Laboratuvarda Ayrıcı Tanısı
Differentiating PSVT in the Lab (Cases)

E. Diker (TR)
Sol atriyal Taşikardilere Ablasyon Yaklaşımı
Ablative Approach to Left Atrial Tachycardias

H. Kottkamp (D)
Atriyal Flatter Ablasyonu
Atrial Flutter Ablation

I.C. Fatto (E)
Olgu Sunumları: Klinik Uygulamada Ablasyon Farkındalığı
Case Studies: Ablation Awareness for Clinical Practice

A.Arya (D)
İdiyopatik VT’lere yeni Bakışlar
New Insights into Idiopathic VT's

C. Hasdemir (TR)
Yapısal Kalp Hastalıklarında VT Ablasyonu
VT Ablation in Structural Heart Diseases

I.C. Fatto (E)
VT Ablasyonunda İddialı Girişimler : Anstabil VT, Epikardiyal Araç
Challenges in VT Ablation: Unstable VT, Epicardial Substrate

H. Kottkamp (D)
Olgu Sunumları: Klinik Uygulamada Ablasyon Farkındalığı
Case Studies: Ablation Awareness in Clinical Practice

H. Kottkamp (D)
ICPES - INTERNATIONAL CARDIAC PACING AND ELECTROPHYSIOLOGY SOCIETY

ICPES OTURUMU
ICPES SESSION


2008’İN SON ÇEYREĞİNDE KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ
CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY IN THE FOURTH QUARTER OF 2008

Oturum Başkanları /Chairs: A. Oto (TR), A.J. Camm (UK)
En Uygun Hasta, En Uygun Yer
The Most Approppriate Patient, The Most Approppriate Site

E. Ovsyscher (IL)
CRT Cihazlarının Optimal Programlanması: AV-VV Proglamlaması - Uygun CRT için Uygun Olan Nedir?
Optimal Programming of CRT Devices: AV-VV Programming - What is Approppriate for Aproppriate CRT

B. Özin (TR)
Yanıt Alınamayanlarda Tedavi
The Management of Non-responders

C. Ermiş (TR)
Daha Çok Hastayı Yararlandırabilir miyiz?: PM Endikasyonlu Hastalar, Dar QRS, AF, NYHA Klas I ve II Olgular
Extending the Benefits to More Patients: Patients with PM Indications, Narrow QRS, AF, NYHA Class I and II Cases

A. Vural (TR)
Tüm Hastalarda CRT-D’ye Gereksinimimiz Var mı: Bitmeyen Senfoni
Do We Need CRT-D in All Patients: A Non-ending Symphony

J. Fisher (USA)
KORONER ARTER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE SARSICI GELİŞME
BREAKING NEW GROUND IN CORONARY ARTERY DISEASE
SICAĞI SICAĞINA OTURUMU/HOTLINE SESSION

Moderatör /Moderator: A. Oto (TR)
Açılış
Introduction

A. Oto (TR)
Kardiyovasküler Hastalık Sürecinde Kalp Hızı: Bir Risk Faktörünün Anatomisi
Heart Rate In The Cardiovascular Disease Continuum: Anatomy of a Risk Factor

A.O. Ergene (TR)
Koroner Arter Hastalığı Tedavisinde Yeni Açılım: Beautiful Çalışması
A New Era in the Management of Coronary Artery Disease: Beautiful Study

A.J. Camm (UK)
Panel Tartışması: Beautiful Çalışması Klinik Uygulamamızı Nasıl Etkileyecek?
Panel Discussion: How Beautiful Study Results Will Affect Our Daily Practice?

AÇILIŞ TÖRENİ
OPENING CEREMONY

Ö. Oto (TR)
Kongre Başkanı
President of Congress

E. Duran (TR)
Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü
President, Council of Medicine, Health and Education
President of Trakya University


Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı 3 Rektörümüze Plaketlerinin Sunulması
Plate Presentation to 3 Cardiovascular Surgeon Who Are University President

H. Kaemmerrer (D)
ESC GUCH Çalışma Grubu Önceki Başkanı
Past President, ESC GUCH Working Group

A.J. Camm (UK)
UAF Adına
On Behalf of “IFA”

W. Wijns (BE)
IAIC Adına
On Behalf of “IAIC”

D. Palombo (I)
ESCVS Adına
On Behalf of “ESCVS”

Açılış Konferansı / Keynote Lecture: V. Fuster (E)
Dünya Kalp Federasyonu Önceki Başkanı
Immediate Past President, World Heart Federation
Risk Faktörlerinden Görüntüleme ve Genoma - Ekonomik Etkiler
From Risk Factors to Imaging and Genomics - Economical Implications

29 Kasım 2008, Cumartesi         Salon 1
ERİŞKİNDE GÖRÜLEN KONJENİTAL KALP HASTALIKLARINDA MODERN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF MODERN IMAGING IN ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE

Oturum Başkanları /Chairs: S. Küçükoğlu (TR), N. Özbarlas (TR)
Ekokardiyografi
Echocardiography

J. Marek (UK)
ERİŞKİNDE GÖRÜLEN KONJENİTAL KALP HASTALARINDA ÖZEL PROBLEMLER
SPECIFIC PROBLEMS IN ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE

Oturum Başkanları /Chairs: Ç. Erol (TR), A. Uysalel (TR)
Konjenital Kalp Hastalarında Koroner Arterler ve Koroner Perfüzyon
Coronary Arteries and Coronary Perfusion in Adult Congenital Heart Disease

G. Breithardt (D)
ERİŞKİNDE GÖRÜLEN KONJENİTAL KALP HASTALARINDA RİTİM VE İLETİ BOZUKLUKLARI
DISORDERS OF RHYTHM AND CONDUCTION IN ACCD

Oturum Başkanları /Chairs: N. Sarıosmanoğlu (TR), A. Çeliker (TR)
Erişkinde Görülen Konjenital Kalp Hastalarında Risk Değerlendirme ve Ani Ölümün Önlenmesi
Risk Assessment and Prevention of Sudden Death in Adults with Congenital Cardiac Disease

G. Breithardt (D)
Erişkinde Görülen Konjenital Kalp Hastalarında İleti Bozuklukları
Conduction Disturbances and Pacing in Congenital Cardiac Disease

A. Szatmari (HU)
ERİŞKİNDE GÖRÜLEN KONJENİTAL KALP HASTALARINDA ÇÖZÜLEMEMİŞ SORUNLAR
UNSOLVED PROBLEMS IN ACCD

Oturum Başkanları /Chairs: B.J.M. Mulder (NL), S.N. Ömeroğlu (TR)
Erişkinde Görülen Konjenital Kalp Hastalıklarında Spor ve Egzersiz
Sports and Exercise in Adults with Congenital Cardiac Disease

H. Gabriel (AT)
Kapanış Konuşması
Closing Remarks

P. Trigo-Trindade (CH)
A. Szatmariz
Ö. Oto
29 Kasım 2008, Cumartesi         Salon 2
OLGU TEMELLİ TARTIŞMA: KANSERLİ OLGULARDA KALP VE DAMAR GİRİŞİMLERİ
CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS IN CANCER PATIENTS: CASE BASED TUTORIAL

Oturum Başkanları /Chairs: M. Paç (TR), Ş. Korkmaz (TR)
Akciğer Kanseri ile Birlikte Koroner Cerrahisi
Coronary Surgery and Lung Cancer

F. Yapıcı (TR)
Vena Kava'yı Tutan Böbrek Tümörlü Olgularda Eş Zamanlı Damar Girişimleri
Vascular Interventions in Renal Tumors Involving Vena Cava

S. Kaplan (TR)
Kanserli Olgularda Koroner ve Kapak Cerrahisi: Nereye Kadar?
Coronary and Vascular Surgery in Cancer Patients

L. Birincioğlu (TR)
Yüksek Riskli Hastalarda Çalışan Kalpte Bypas İyi Bir Seçenek mi?
Is Beating Heart Surgery a Good Option in High Risk Patients?

A. Calafiore (I)
%100 Çalışan Kalpte CABG: Nasıl Başarıyorum?
100% Beating Heart CABG: How Do I Succeed?

H. Özkan (TR)
TRİKÜSPİT VE MİTRAL KAPAK HASTALIĞINDA GÜNCELLEME
UPDATE IN TRICUSPIT AND MITRAL VALVE DISEASE

Oturum Başkanları /Chairs: C. Yakut (TR), Ö.Oto (TR)
Yeni Kılavuzlarda Triküspit ve Mitral Kapak Cerrahisi: Ne Zaman?
Tricuspit and Mitral Valve Surgery in New Guidelines: When?

A. Yıldırır (TR)
Triküspit Kapak Onarımında Güncelleme
Update in Trikuspit Valve Repair

A. Calafiore (I)
Çalışan Kalpte Mitral Kapak Replasmanı: Gerçekten Başarıyla Yapılıyor mu?
Beating Heart MVR: Is It Really Succesfully?

C. Campanella (UK)
Panel Tartışması
Panel Discussion

Panelistler /Panelists: Ö. Bayazıt (TR), Ö. Oto (TR), C. Campanella (UK), F. Katırcıoğlu (TR), A. Calafiore (I), A. Yıldırır (TR)
HOLLANDA’DAN AMELİYATHANEDEN CANLI YAYIN: TOTAL ENDOSKOPİK GÖĞÜS KAPALI OLARAK YAPILAN AF CERRAHİSİ
LIVE SURGERY FROM AN OPERATION THEATRE IN HOLLAND: TOTALLY ENDOSCOPIC CLOSED CHEST AF SURGERY

Moderatör /Moderator: Ö. Oto (TR)
Panelistler /Panelists: V. Halit (TR), H. Koçak (TR), A. Kondili (MKD),
C. Ermiş (TR), B. Akpınar (TR), E. Diker (TR), F. Kolbakır (TR),
M. Shenesa (USA), H. Kottkamp (D), E. Hazan (TR)
Ameliyat Canlı Yayını
Live Surgery

A. Yılmaz (NL)

Endoskopik AF Cerrahisinin Son Durumu ve Geleceği
Current Status and Perspectives of Endoscopic Surgical Treatment of AF

J. Q. Melo (PT)
ZOR DURUMLARDA İPUÇLARI VE ÇÖZÜMLER
TIPS AND TRICKS IN DIFFICULT SITUATIONS

Oturum Başkanları /Chairs: E. Duran (TR), E. İlkay (TR)
Eyvah! Pace-Maker Elektrodunu Çıkartamıyorum
My God! I Can’t Retract the Pace-Maker Electrode

A. Oto (TR)
Aort Kanulasyonunda Pratik Bir Metod
A Practical Method in Aortic Conulation

E. Eren (TR)
Koşuyolu Şifreleri
Koşuyolu Codes

C. Yakut (TR)
Inferior Vena Kava Yaralanmalarının Onarımında Mediastinal Perikardiyal Flep Uygulaması
Implementation of Mediastinal Pericardial Flap in the Repair of Inferior Vena Cava

S. Dağsalı (TR)
Juxtrarenal Rüptüre Abdominal Aort Anevrizmalarında Klempsiz Proksimal Anostomoz Tekniği
No Clamp Proximal Anostomosis Tecnique in Ruptured Juxtrarenal AAA

S. Dağsalı (TR)
29 Kasım 2008, Cumartesi         Salon 6
KOYUN VE İNSAN KALPLERİNDE KARDİYAK TANI, MORFOLOJİ VE AMELİYAT DEMONSTRASYONU KURSU
HANDS ON CARDIAC DIAGNOSIS, MORPHOLOGY AND SURGICAL DEMONSTRATION COURSE ON SHEEP AND HUMAN HEARTS

Oturum Başkanları /Chairs: A. Uysalel (TR), L. Saltık (TR)
İnsan Kalp Spesmenleri Üzerinde Normal Kalp Anatomisi
Normal Anatomy of the Heart with the Human Specimens

G. Caruso (I)
İnsan Kalp Spesmenleri Üzerinde Normal ve Patolojik Aort Kapak Anatomisi
Normal and Pathological Aortic Valves in Human Specimens

G. Caruso (I)
Bir Aort Kapağı Olgusunda Ekokardiyografi ve Kateter Görüntüleri
Echocardiographic and Catheter Images in an Aortic Valve Case

U. A. Orun (TR)
Aynı Olgunun Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of the Same Case: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Mitral Kapak Anatomisi, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Mitral Valve Anatomy, Anatomic Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
Bir Mitral Kapak Hastalığı Olgusunda Eko ve Kateter Bulguları
Echo and Catheter Findings of a Mitral Valve Disease Patient

U. A. Orun (TR)
Aynı Olgunun Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of the Same Case: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
İnsan Spesmeni Üzerinde Triküspit Kapak ve Sağ Atrium Anatomisinin Gösterilmesi
Demonstration of Tricuspite Valve and Right Atrial Anatomy on Human Specimen

G. Caruso (I)
Triküspit Kapak Darlık ve Yetmezliğinde Eko ve Kateter Görüntüleri
Echo and Catheter Images of Tricuspite Stenosis and Insufficiency

A. Boyacı (TR)
Triküspit Kapak Cerrahisinde Ameliyat Görüntüleri
Intra Operative Images in Tricuspite Valve Surgery

F. Katırcıoğlu (TR)
Oturum Başkanları /Chairs: V. Halit (TR), B. Dişçigil (TR)
Fallot Tetralojisinde Anatomi
Anatomy in Tetrology of Fallot

G. Caruso (I)
Bir Fallot Terralojisi Olgusunda Eko Bulguları
Echo Findings of a Tetrology of Fallot Case

U. A. Orun (TR)
Fallot Tetralojisinde Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings in Tetrology of Fallot: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Komplet AVSD anatomisi, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Complete AVSD Anatomy, Live Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
Bir Komplet AVSD Olgusunda Eko Bulguları
Echo Findings of a Complete AVSD Case

U. A. Orun (TR)
Komplet AVSD Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings in Complete AVSD: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Korrekted Transpozisyonda Morfoloji, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Morphology of Corrected Transposition, Live Anatomic Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
Korrekted Transpozisyon Olgusunda Eko Bulguları
Echo Findings of Corrected Transposition Case

U. A. Orun (TR)
Korrekted Transpozisyonda Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of Corrected Transposition: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Oturum Başkanı /Chairs: F. Kolbakır (TR), M. Güvener (TR)
Primum ASD Morfoloji, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Morphology of Primum ASD, Live Anatomic Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
Bir Primum ASD Olgusunda Eko ve Kateter Görüntüleri
Echo and Catheter Images of a Primum ASD Case

U. A. Orun (TR)
Aynı Olgunun Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of the Same Case: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Yüksek Venozus ASD ve PAPVD Morfolojisi, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Morpology of High Venosus ASD and PAPVD, Live Anatomic Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
Yüksek Venozus ASD ve PAPVD Olgusunda Eko ve Kateter Görüntüleri
Echo and Catheter Images of High Venosus ASD and PAPVD

U. A. Orun (TR)
Aynı Olgunun Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of the Same Case: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
TOF, APVD ve Yüksek Venozum ASD Morfolojisi, İnsan Spesmeni Üzerinde Canlı Anatomi Demonstrasyonu
Morpology of TOF, APVD and High Venosum ASD, Live Anatomic Demonstration on Human Specimen

G. Caruso (I)
TOF, APVD ve Yüksek Venozum ASD Morfoloji Olgusunda Eko ve Kateter Görüntüleri
Echo and Catheter Images of TOF, APVD and High Venosum ASD Cases

U. A. Orun (TR)
Aynı Olgunun Ameliyat Bulguları: Fotoğraf ve Video Gösterisi
Operative Findings of the Same Case: Photo and Video Presentation

A. Kutsal (TR)
Bu sayfa 3048 kez gösterilmiştir.

V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
24-27 Eylül 2009 Antalya WOW Kremlin Palace Hotel' de gerçekleşecek.