30 Kasım 2008, Pazar         Oditoryum
ICD: 2008'DE YENİ NE VAR?
ICD: WHAT IS NEW IN 2008 ?

Oturum Başkanları /Chairs: B. Özin (TR), E. Ovsyscher (IL)
ICD Tedavisi İndikasyonları: Yeni Klavuzlar Ne Diyor?
Indications for ICD Therapy: Insights From the New Guidelines

S. Saksena (IND)
Implante Edilebilen Cihaz Performansı: Klavuzlardan Klinik Uygulamaya
Implantable Device Performance: From Guidelines to Clinical Practice

J. Fisher (USA)
Canlı Yayın (CRT-D İmplantasyonu)
Live Transmission (CRT-D Implantation)

Zor ICD Olguları: Kaydedilmiş Elektrogramlardan Neler Çıkarabiliriz?
Difficult ICD Cases: How Much We Can Get From the Stored Electrograms?

S. Saksena (IND)
ISHNE İLE ORTAK OTURUM
JOINT SESSION WITH INTERNATIONAL SOCIETY FOR HOLTER AND NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY

ARİTMİ UZMANLARINDAN KARDİYOLOGLAR İÇİN SIK SORULAN SORULARVE YANITLARI - 5 SORU VE 5 YANIT
FAQ'S FOR CLINICAL CARDIOLOGISTS FROM ARRHYTHMIA SPECIALISTS - 5 Q'S & 5 A'S

Oturum Başkanları /Chairs: J. Fisher (USA), W. Zareba (PL)
Canlı Olgu Sunumları (AF Ablasyonu)
Live Case (AF Ablation)

Geleneksel Kalp Pili Uygulamasında
In Traditional Cardiac Pacing

M. Islami (TR)
Yineleyen Senkopta
In Recurrent Syncope

Ö. Aslan (TR)
MI Sonrası Risk Stratifikasyonunda
In Post MI Risk Stratification

W. Zareba (PL)
Brugada Sendromunda
In Brugada Syndrome

I. Atar (TR)
Oturum Başkanları /Chairs: P. Serruys (NL),W. Wijns (BE), A. Oto (TR), M. Değertekin (TR)

KORONER GİRİŞİMLERDE ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORUNLAR
UNRESOLVED ISSUES IN CORONARY INTERVENTIONS

Oturum Başkanları /Chairs: W. Wijns (BE), A. Oto (TR)

Tartışmacılar /Discussants: E. Demirtaş (TR), R. Özdemir (TR), Ş. Korkmaz (TR), T. Okay (TR), S. Hoffman (USA), Ö. Kozan (TR), M. Demirtaş (TR), H. Uyan (TR)
İlaç Kaplı Stentler, Bir Durum Değerlendirmesi
Drug Eluting Stents, An Appraisal

M.L. Simoons (NL)
Angina Pectoriste Perkütan Koroner Girişimler
PCI in Stable Angina Pectoris

W. Wijns (BE)
Canlı Yayın
Live Transmission

Bifürkasyon Lezyonları: Perkütan Revaskülarizasyonu Hala İddialı mı?
Bifurcation Lesions: Still a Challenge for Percutaneous Revascularisation?

E. İlkay (TR)
Sol Ana Koroner Lezyonu: Neye İhtiyacım Var? Cesaret Yeterli mi?
Left Main Lesions: What Do I Need? Is Courage Enough?

M. Değertekin (TR)
Canlı Yayın
Live Transmission

REVASKÜLARİZASYONA NASIL KARAR VERMELİYİZ? 5 SORU VE 5 CEVAP
HOW SHOULD WE DECIDE FOR REVASCULARIZATION? 5 Q's & 5 A's

Oturum Başkanları /Chairs: M. Değertekin (TR), Ö. Kozan (TR)
Klinik Değerlendirme
Clinical Evaluation

M. Özcan (TR)
Ekokardiyografi
Echocardiography

S. Aytekin (TR)
Olgu Sunumları ve Tartışma
Case Presentation and Discussion

S. Aytekin (TR)
CANLI OLGU SUNUMU
LIVE CASE

KARŞIT GÖRÜŞ
DEBATE

Oturum Başkanları /Chairs: A. Oto (TR), O. Ergene (TR)
PFO’lar Tüm Kriptojenik İnmeli Hastalarda Kapatılmalı
PFO's Should Be Closed in All Patients With Cryptogenic Stroke

Evet / Pro: Ö. Göktekin (TR)
Hayır / Con: K. Aytemir (TR)
Sol Ana Koroner Lezyonu Bugün Bile Cerrahi Bir Olgudur
Left Main Lesions Is a Surgical Case Even Today

Evet / Pro: M.A. Özatik (TR)
Hayır / Con: C. Kırma (TR)
Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Perkütan Girişimlerde Sadece İnfarktüs ile İlgili Arterler Açılmalı
Only Infarct - Related Artery Should Be Opened During Primary PCI for Acute Myocardial Infarction

Evet / Pro: N. Çam (TR)
Hayır / Con: S. Öztürk (TR)
Akut Miyokard İnfarktüsünde Primer Perkütan Girişimlerde Sadece İnfarktüs ile İlgili Arterler Açılmalı
Only Infarct - Related Artery Should Be Opened During Primary PCI for Acute Myocardial Infarction

Evet / Pro: N. Çam (TR)
Hayır / Con: S. Öztürk (TR)
30 Kasım 2008, Pazar         Salon 2
KAPAK 2008
VALVE 2008

Oturum Başkanları /Chairs: A. Vahanian (F), Ö. Oto (TR)
Aort Kapak Replasmanında Kardiyolog ve Kalp Cerrahının Konumu
Joint Position of Cardiologist and Surgeon in Aort Valve Replacement

A. Vahanian (F)
Canlı Yayın: Triküspit Kapak Onarımı
Live Sugery: Tricuspid Valve Repair

Yeni Korda Yaparak Mitral Kapak Onarımı
Mitral Valve Repair by Myocard

J. Kempfer (D)
Transkateter AVR Endikasyonları
Indications for Transcatheter AVR

A. Vahanian (F)
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK SÜRECİ: HİPERTANSİF HASTALAR İÇİN YENİ AÇILIMLARI
CARDIOVASCULAR DISEASE CONTINUUM: NEW PERSPECTIVES FOR HYPERTENSIVE PATIENTS

Oturum Başkanı /Chairs: Z. Öngen (TR)
Açılış: "Neden Yüksek Kan Basıncına Karşı Savaşıyoruz?”
Introduction: "Why Fight Against High Blood Pressure?"

Kardiyovasküler Hastalık Sürecinde Antihipertansif Tedavi: RAS İnhibitörlerinin Klinik Uygulamaya Yansıyan Farkları
Antihypertansive Therapy in Cardiovascular Disease Continuum: Clinicaly Relevant Differences in RAS Inhibition

A. Oto (TR)
Kardiyovasküler Hastalık Süreci: ACE İnhibitörleri ile Kan Basıncı Düşürme ve Prognoza Olumlu Etki
Cardiovascular Disease Continuum: Blood Pressure Reduction and Improved Outcomes With ACE-Inhibitors

M. Simoons (NL)
Tartışma
Discussion

AORT KAPAĞI İÇİN KARDİYOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ İŞBİRLİĞİ: YENİLİKLER VE YENİ BAŞARILAR
COLLABORATION OF CARDIOLOGIST AND CARDIOVASCULAR SURGEON FOR AORTIC VALVE: NEW CHALENGES AND INNOVATIONS

Oturum Başkanları /Chairs: T. Aybek (TR), M.E. Korkmaz (TR)
Transapikal Aort Kapak Replasmanı: 400'ü Aşkın Olguda Cerrahi Deneyim
Transapical Aortic Valve Replacement: Surgical Experience in more than 400 Patients

J. Kempfert (D)
Çalışan Kalpte Bypass
Beating Heart Bypass

A. Calafiore (IT)
Küçük Kesi ile Kompleks Aort ve Mitral Kapak Cerrahisi
Complex Aortic and Mitral Valve Surgery via Small Incision

T. Aybek (TR)
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
NEW FRONTIERS IN THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Oturum Başkanları /Chairs: M. Eren (TR), H.T. Keçecigil (TR)
Ameliyathaneden Canlı Yayın: Minimal Invasiv AVR
Live Surgery: Minimally Invasive AVR

Ö. Oto (TR)
Kalp Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisinde Bir Yenilik: Türkiye’de TMR Başladı mı?
A Novel Technique in the Surgical Treatment of HF: Has TMR Started in Turkey?

S. İşbir (TR)
Kalp Naklinde Güncelleme
Update in Heart Transplantation

S. Schueler (UK)
ABDOMİNAL VE TORASİK AORTA CERRAHİSİ: GÜNCELLEME
UPDATE IN SURGERY OF ABDOMINAL AND THORACIC AORTA

Oturum Başkanları /Chairs: D. Palombo (I), B. Kaya (TR)
EVAR 80 Yaş Grubu İçin Değerlendirildi mi?
Is EVAR Justified for Octogenarian Population?

D. Palombo (I)
Endovasküler AAA Tedavisi Uygulamalarımız
Our Endovascular Repair of AAA

A. Gürbüz (TR)
Nasıl İzleyelim? Duplex ve Özelleştirilmiş Röntgen Protokolleri ile Maliyeti Düşürülebilir mi?
EVAR Surveillance: Cost Savings with Validated Duplex and Dedicated XRay Protocols

D. Palombo (I)
Hafif Hipotermi ile Arkus Aorta Replasmanı Tekniğinin Rutin Uygulaması
Mild Hypothermic Repair of Arcus Aorta as a Routine

T. Aybek (TR)
Penetran Ülserler ve İntramural Hematomlar: Endovasküler Onarım
Penetrating Aortic Ulcers and Intramural Hematomas: Endovascular Management

V. Riambau (E)
Akut Tip B Disseksiyonlar: Neleri Bilmeliyiz?
Acute Type B Dissections: What Should We Know?

B. Uğurlu (PL)
Değişik Torasik Endo-Protezlerin Özellikleri ve Endikasyonları
Characteristics and Indications of the Different Thoracic Endo-Prosthesis

V. Riambau (E)
Tartışma
Panel Discussion

30 Kasım 2008, Pazar         Salon 3
MAKET ÜZERİNDE MİNİMAL İNVAZIV RADYAL ARTER VE SAFEN VEN ÇIKARMA KURSU
HANDS ON MINIMALLY INVASIVE RADIAL ARTERY AND SAPHENOUS VEIN HARVESTING COURSE

Oturum Başkanları /Chairs: M. Alp (TR), O. N. Sarıosmanoğlu (TR)
Düzenleyen /Organized by: C. Lutz (D)
Kurs
30 Kasım 2008, Pazar         Salon 5
ECMO OTURUMU
ECMO SESSION

Oturum Başkanları /Chairs: H.B. Cihan (TR), Ö. Özmen (TR)
ECMO Kimlere Yapılmalı? Endikasyonlar, Komplikasyonlar
Indications and Complications in ECMO

F. Okur (TR)
Mekanik Destek Cihazlarinda Perfüzyonistin Rolü
Perfusionist's Role in VAD

F. Merkle (D)
Lifebridge BZT: Yeni Bir Portabl Yaşam Desteği
Paradigm Shift in Cardiogenic Pre-Shock and Shock: A New Portable Cardiopulmonary Support System

D. Baykut (CH)
ECMO Uygulamalarında Kaplı Yüzeyler Gerçekten Avantaj mı?
Is Surface Coating Really Advantages in ECMO?

S. Günaydın (TR)
30 Kasım 2008, Pazar         Salon 11
TEMEL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU
BASIC ECHOCARDIOGRAPHY COURSE

Oturum Başkanları /Chairs: L. Tokgözoğlu (TR), N. Keser (TR)
Kurs
KALP YETMEZLİĞİ VE EKOKARDİYOGRAFİ
HEART FAILURE AND ECHOCARDIOGRAPHY

Oturum Başkanları /Chairs: F. Pinto (PT), H. Karpuz (TR)
Sol Ventrikül Sistolik İşlevi: M Moddan 3D'ye
Comprehensive Study of Systolic Function: >From M Mode to 3D

D. Erdoğan (TR)
Sol Atriyal Hacim: Kardiyovasküler Riskin HbA1c'si - Nasıl Değerlendirelim?
Left Atrial Volume: HbA1c of Cardiovascular Risk - How Do I Measure?

C. Gürgün (TR)
Ekokardiyografi ile Hemodinamik Değerlendirme
Comprehensive Hemodynamic Evaluation by Echocardiography

N. Keser (TR)
UZMANIYLA BERABER OKUYALIM
READ WITH THE EXPERT

Oturum Başkanı /Chair: M. Eren (TR)
Hipertrofik Kardiyomiyopati
In Hypertrophic Cardiomyopathy

S. Çelik (TR)
Mitral Kapakta
In Mitral Valve

S. Nalbantgil (TR)
ASD’de
In ASD

A. İzgi (TR)
Triküspid’de

A. Boyacı (TR)
Bu sayfa 2453 kez gösterilmiştir.

V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
24-27 Eylül 2009 Antalya WOW Kremlin Palace Hotel' de gerçekleşecek.