1 Aralık 2008, Pazartesi         Oditoryum
İNVAZİV GÖRÜNTÜLEMEDE GELİŞMELER
ADVANCES IN INVASIVE IMAGING


ENDOVASKÜLER HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİ'NDE INTEGRE IVUS: GİRİŞİM ÖNCESİ VE SONRASI
INTEGRATED IVUS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ENDOVASCULAR DISEASES: PRE AND POST INTERVENTION

Oturum Başkanları /Chairs: O. Sancaktar (TR), H. Gülker (D)
Invaziv Plak Karakterizasyonu: Teknolojinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik Bağlantısı
Invasive Plaque Characterization: Technology Review and Clinical Correlations

W. Wijns (BE)
Canlı Yayın
Live Transmission

Koroner Dışı Girişimlerde Intrakardiyak Ekokardiyografi Uygulaması: Yararlılıktan Karlılığa
Use of Intracardiac Echocardiography for Non-Coronary Interventions: From Utility to Cost Effectiveness

F. Pinto (PT)
Radyografik Kontrast Ajanlarda Yenilikler: İyi, Kötü ve Çirkin
Update on Radiographic Contrast Agents: The Good, The Bad and The Ugly

Ö. Kırımlı (TR)
AKUT KORONER SENDROM 2008
ACUTE CORONARY SYNDROME 2008

Olguya Dayalı Tartışma /Case Based Discussion

Oturum Başkanları /Chairs: M. Akın (TR), A. Özler (TR)
AKS da Revaskülarizasyon
Revascularization in ACS

M.L. Simoons (NL)
Canlı Yayın
Live Transmission

AKS'da Antitrombotik ve Antikoagulan Tedavi
Antithrombotic and Anticoagulant Therapy in ACS

L. Tokgözoğlu (TR)
NSTEMI: PKG İçin Uygun Olmayanlarda Uygun İlaç Tedavisi
NSTEMI: Optimal Medical Therapy in Those Who Are Not for PCI

S. Güneri (TR)
Diyabetiklerde AKS: Hangi Özellikler Yaklaşımımızı Belirler?
ACS in Diabetics: What Features Define our Approach?

Y. Nişancı (TR)
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Oturum Başkanları /Chairs: H. Gülker (D), P. Serruys (NL)
Konferans: Koroner Arter Hastalığı Tedavisinde Girişimsel mi? Cerrahi Tedavi mi? SYNTAX Çalışmalarından Öğrendiklerimiz
Special Lecture: Interventional or Surgical Option in Treatment of Coronery Arter Disease? What We Have Learned From SYNTAX Trial?

M. Simoons (NL)
Kapı - Balon Zamanını Nasıl Kısaltabiliriz?
How Can We Reduce the Door - to - Balloon Time?

N. Özmen (TR)
Canlı Yayın
Live Transmission

Perkütan Koroner Girişim Sırasında Akut Miyokard İnfarktüs'ün Yeni Tanımlaması: Girişimsel Kardiyolog Bakışı
New Definition of AMI During PCI: The View of the Interventionalist

Z. Tartan (TR)
ZOR HASTALAR, ZOR LEZYONLAR
DIFFICULT PATIENTS, DIFFICULT LESIONS


Olguya Dayalı Tartışma /Case Based Discussion

Oturum Başkanları /Chairs: M. Şahin (TR), A. Denktaş (USA)
Başka Hastalıklara Birlikte ve Yaşlılarda
Comorbidity and The Elderly

M. Demirtaş (TR)
Canlı Olgu Sunumları
Live Transmission

Yüksek Serum Kreatinin Düzeyi Olan Hastalarda
Patients With Elevated Serum Creatinine

N. Uslu (TR)
YAPISAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN GİRİŞİMLER
PERCUTANEOUS THEAPIES FOR STRUCTURAL HEART DISEASES

Oturum Başkanları /Chairs: G. Kabakçı (TR), A. Çeliker (TR)
Perkütan ASD Kapatma
Percutaneous ASD Closure

A. Oto (TR)
VSD İçin Perkütan Tedavi Seçeneği
Percutaneous Therapy Option for VSD

A. Çeliker (TR)
Perkütan PDA Kapatılması
Percutaneous Closure of PDA

T. Karagöz (TR)
Perkütan Kapak Değişimi
Percutaneous Valve Replacement

T. Moumenah (SA)
Canlı Yayın
Live Transmission

YANLIŞ GİDEN NE?
WHAT WENT WRONG?

Oturum Başkanları /Chairs: H. Kurşaklıoğlu (TR), T. Okay (TR)
Komplikasyonlar ve Çözümleri İçin Olgu Sunumları
Case Presentations for Complications and Solutions

M. Değertekin (TR)
T. Gürmen (TR)
E. İlkay (TR)
PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLERDE SIK SORULAN SORULAR, 2008 5 SORU VE 5 CEVAP
FAQ's IN PCI's, 2008 - 5Q's AND 5 A's

Oturum Başkanları /Chairs: H. Kültürsay (TR), E. İlkay (TR)
Stemi'de Fibrinolitik Tedavide
In Fibrinolytic Therapy In Stemi

H. Kültürsay (TR)
Antitrombotik Tedavi Süresince
In Antithrombotic Therapy During PCI

G. Hobikoğlu (TR)
HKMP'de Septal Ablasyonda
In Septal Ablation In HCMP

A. Denktaş (USA)
Bifurkasyon Lezyonlarında
In Bifurcation Lesions

B. Aminian (IR)
Stent Trombozunda
In Stent Thrombosis

R. Özdemir (TR)
Aspirin ve Klopidorel Rezistansında
In Aspirin and Clopidogrel Resistance

M. Balghith (SA)
Periferik Arterde
In Peripheral Interventions

B. Çil (TR)
1 Aralık 2008, Pazartesi         Salon 2
KARDİYOVASKÜLER TIPTA YENİ ARAÇLAR VE YENİ UYGULAMALAR OTURUMU
NOVEL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES IN CARDIOVASCULAR MEDICINE

Oturum Başkanları /Chairs: İ. Yekeler (TR), M. Alp (TR)
Geleceğin Ameliyathanesi: Gelişmiş Görüntüleme Yöntemlerinin Kalp Cerrahisine Entegrasyonu
The OR of the Future: Integrating Advanced Imaging Into Cardiac Surgery

G. Nollert (D)
Hibrid Ameliyathane Ortamında Transapikal Girişimler ve Kapak Replasmanları
Transapical Interventions and Implanting Valves in the Hybrid OR Environment

J. Kempfert (D)
Taşınabilir Bir Sol Ventriküle Yardımcı Sistem: Lifebridge B2T (Tedaviye Köprü)
Lifebridge B2T (Bridge to Teraphy) Portable Assist System

H. Zerkowski (CH)
SON DÖNEM KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ - 2008
TREATMENT OF ENDSTAGE HEART FAILURE - 2008

Oturum Başkanları /Chairs: S. Schueler (UK), C. Yakut (TR)
Hangi Hastaya Ne Zaman VAD: Kardiyolog Gözüyle Yaklaşım
To Whom and When VAD? Cardiologist View

E.J. Birks (UK)
Türkiye’de ki VAD Sorunu, Neler Yapıldı? Nasıl İlerleriz?
VAD Problem in Turkey, What Have Been Done? How Can We Proceed?

Ö. Bayazıt (TR)
VAD'ten Çıkış: Gerçek mi Hayal mi? Hangi VAD'le mümkün? Hangi Durumda?
Weaning From VAD: Science Or A Fiction? Which VAD? When?

E.J. Birks (UK)
Bildiğimiz Başarılı Kalp Nakli: Hala Son Dönem Kalp Yetmezliği Tedavisinde Altın Standart mı?
Update in Good Old Hearth Transplantation: Is It Still a Gold Standard for the Treatment of End Stage Heart Failure ?

S. Schueler (UK)
A) Thoratec - Kalp Transplantasyonuna Alternatif Olarak Uzun Süreli VAD Desteği
- Yeni Sonuçlar ve Yayınlar,Thoratec - Long Term VAD Support an Alternative to Cardiac Transplantation
- Recent Results and Publications

M. Muller (D)
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SIRASINDAKİ GİRİŞİMSEL VE CERRAHİ TEDAVİDE YENİ NE VAR?
WHAT'S NEW IN INTERVENTIONAL AND SURGICAL TREATMENT OF AT AMI?

Oturum Başkanları /Chairs: A. Özler (TR), N. Çam (TR)
Akut Koroner Sendromda Primer Perkütan Girişimler
PCI During AMI

H. Uyarel (TR)
Canlı Yayın
Live Transmission

Akut Koroner Sendromda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment at Acut Coronary Syndrome

M. Kaplan (TR)
Yeni Bir İlaç Salınımlı Stent: FIM’den Bilgiler
New DES: Insights From FIM

N. Kipshidze (USA)
TROMBOZİS - 2008
THROMBOSIS - 2008

Oturum Başkanları /Chairs: U. Bengisun (TR), N. Sarıosmanoğlu (TR)
İnflamasyon - Tromboz Arasındaki Bağlantı ve Akut Koroner Sendromlardaki Önemi
Inflammation - Thrombosis and Its Importance in Acute Coronary Syndrome

E. Ercan (TR)
DVT ile Yüzeyel Trombofilebit: Aynı Şey mi? İlaçla Nasıl Tedavi Edelim?
DVT & Perficial Thrombophlebitis: Are They the Same? How Shall We Threat Medically?

İ. Erdinç (TR)
DVT'de Cerrahi Tedavi Hala Var mı?
Is There a Place for Surgery in DVT?

M. Karaçelik (TR)
Şemsiye: Kim Takmalı? Kimlere Takmalı?
Umbrella: Who? Whom?

T. Ulus (TR)
Pulmoner Emboli ve Embolektemi
Pulmonary Emboli & Embolectomy

E. Hazan (TR)
KARŞIT GÖRÜŞ
DEBATE

Oturum Başkanları /Chairs: T. Berki (TR), S. Güneri (TR)
Orta Derecede Mitral Yetmezliği Olan Hastada Koroner Baypas: Mitral Kapağa da Müdahale Edilsin, Edilmesin
CABG on a Patient with Moderate Mitral Insufficiency: Should We Touch the Mitral Valve?

Destekliyorum / Pro: K. Kırali (TR)
Karşıyım / Con: M. Demirtaş (TR)
Kalp Yetmezliğinde Hücre Temelli Tedavilerin Henüz Rutin Kullanma Zamanı Gelmedi
Its Early to Routine Use of Cellular Based Treatment for Heart Failure

Destekliyorum / Pro: S. Aydoğdu (TR)
Karşıyım / Con: Y. Nişancı (TR)
Uyku Apnesinin Kardiyovasküler Etkileri Abartılmaktadır
Cardiovascular Effects of Sleep Apnea Has Been Exagerated

Destekliyorum / Pro: C. Barçın (TR)
Karşıyım / Con: M.K. Batur (TR)
1 Aralık 2008, Pazartesi         Salon 5
MAKET ÜZERİNDE CANLI ENDOVENÖZ LAZER KURSU
HANDS ON ENDOVENOUS LASER COURSE ON MANNEQUIN

Düzenleyenler /Organized by: Ö. Oto (TR), K. Metin (TR)
Kurs
Bu sayfa 2197 kez gösterilmiştir.

V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
24-27 Eylül 2009 Antalya WOW Kremlin Palace Hotel' de gerçekleşecek.